Atpakaļ
Preču kategorijas
Atpakaļ Veļas mazgāšanas līdzekļi

Ekoloģiskais koncentrēts traipu tīrīšanas līdzeklis Sanitec QUANTUM OXYGEN, 5L (2)

35,85 €
Artikuls :
2050HC
Cena bez PVN:
35,85
PVN (21%):
7,53 €
Cena ar PVN:
43,38
Pievienot grozam

Iepakojums: 5L, pH 9. Koncentrēts audumu balinātājs uz aktīvā skābekļa bāzes. Ļoti efektīvs traipu tīrīšanas līdzeklis, piemērots arī krāsainai veļai.
Var izmantot visa veida audumiem. Var izmantot pat temperatūrā virs 60 °C. Jāizmanto priekšmazgāšanas vai mazgāšanas laikā. Ieteicamā deva: 2-7 ml/kg sausas veļas.

Brīdinājuma uzraksti: H302+H332 Kaitīgs, ja norīts vai iekļūst elpceļos. H315 Kairina ādu. H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus. H335 Var izraisīt elpceļu kairinājumu.

Drošības prasību apzīmējumi: P261 Izvairīties no putekļu vai miglu ieelpošanas. P264 Pēc lietošanas rūpīgi nomazgājiet seju un rokas un visas pakļautās ādas daļas. P280 Nēsāt aizsargcimdus un aizsargāt acis/seju. P305+P351+P338 Saskarē ar acīm: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. P310 Nekavējoties sazinieties ar Saindēšanas informācijas centru vai ārstu. P312 Sazinieties ar Saindēšanas informācijas centru vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. P501 Atbrīvojieties no satura/tvertnes saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem.

Jums varētu interesēt arī šīs preces
-35%
3110
Akcijas precesVeļas mazgāšanas līdzekļiVeļas skalošanas, mīkstināšanas līdzekļi
16,02 € 10,41 €
Akcija: 28.06.2024 - 31.07.2024