Atpakaļ
Preču kategorijas
Atpakaļ Veļas mazgāšanas līdzekļi

Vanish WHITE Oxy Action traipu tīrīšanas līdzeklis, 1L (12)

7,75 €
Artikuls :
256085
Cena bez PVN:
7,75
PVN (21%):
1,63 €
Cena ar PVN:
9,38
Pievienot grozam

Iepakojums: 1L.

Brīdinājuma uzraksti: H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus.

Drošības prasību apzīmējumi: P102 Sargāt no bērniem. P101 Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. P264 Pēc izmantošanas rokas kārtīgi nomazgāt. P305+P351+P338 Saskarē ar acīm: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. P312 Sazinieties ar Saindēšanas informācijas centru vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. P301+P330+P331 Norīšanas gadījumā: izskalot muti. Neizraisīt vemšanu.

Jums varētu interesēt arī šīs preces
A0003
Veļas mazgāšanas līdzekļi
40,00 €
951193
Veļas mazgāšanas līdzekļi
8,74 €
126202539
Veļas mazgāšanas līdzekļi
5,38 €