Atpakaļ
Preču kategorijas
Atpakaļ WC, sanitārajām telpām

Želeja WC tīrīšanai Cillit Lemon, 750ml (12)

3,98 €
Artikuls :
252203
Cena bez PVN:
3,98
PVN (21%):
0,84 €
Cena ar PVN:
4,82
Pievienot grozam

Iepakojums: 750ml.

Brīdinājuma uzraksti: H315 Kairina ādu. H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

Drošības prasību apzīmējumi: P102 Sargāt no bērniem. P101 Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. P264 Pēc izmantošanas rokas kārtīgi nomazgāt. P280 Izmantot aizsargcimdus. P302 Saskarē ar ādu: nomazgāt ar lielu ūdens un ziepju daudzumu. Ja rodas ādas kairinājums: lūdziet mediķu palīdzību. P305+P351+P338 Saskarē ar acīm: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību.

Jums varētu interesēt arī šīs preces
253008
WC, sanitārajām telpām
3,87 €
373520
WC, sanitārajām telpāmSpeciālie līdzekļiBaseinu, saunu mazgāšanas, kopšanas līdzekļi
4,10 €
C89070
WC sēdvirsmu dezinfektantiWC, sanitārajām telpāmVirsmām
52,84 €
G460-0010
WC, sanitārajām telpām
64,89 €