Atpakaļ
Preču kategorijas
Atpakaļ Virtuves tīrīšanas līdzekļi

Virtuves tīrīšanas līdzeklis koncentrēts Sanitec GREKOL SS, 5L (2)

19,82 €
Artikuls :
1815
Cena bez PVN:
19,82
PVN (21%):
4,16 €
Cena ar PVN:
23,98
Pievienot grozam

Iepakojums: 5L, pH 13. Universāls koncentrēts tīrīšanas līdzeklis bez smaržas visa veida virsmu tīrīšanai. Lietošanai virtuvēs, ēdnīcās, pārtikas rūpniecībā un gaļas apstrādē. Īpaši piemērots virsmām, kas saskaras ar pārtiku, tai skaitā alumīnija un tērauda virsmām, piemēram: griezējiem, kaulu zāģiem, gaļas maļamajām mašīnām u.c. Dozēšana: 2-3 vāciņi/5L ūdens. Atbilst H.A.C.C.P. (apstiprināts izmantošanai PĀRTIKAS jomā).

Brīdinājuma uzraksti: H314 Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.

Drošības prasību apzīmējumi: P280 Nēsāt aizsargcimdus un aizsargāt acis/seju. P301+P330+P331 Norīšanas gadījumā: izskalot muti. Neizraisīt vemšanu. P303+P361+P353 Saskarē ar ādu (vai matiem): nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni vai iet dušā. P304+P340 Ieelpošanas gadījumā: nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu.
P305+P351+P338 Saskarē ar acīm: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. P310 Nekavējoties sazinieties ar Saindēšanas un zāļu informācijas centru. P501 Atbrīvojieties no satura/tvertnes saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem.

Jums varētu interesēt arī šīs preces
G0006
Virtuves tīrīšanas līdzekļi
1,19 €
Jaunums
G579-0010
JaunumiVirtuves tīrīšanas līdzekļiIndustriālie līdzekļiSpeciālie līdzekļi
91,77 €
D445-0010
Virtuves tīrīšanas līdzekļiGrīdu mazgāšanas, kopšanas līdzekļiVirsmām
100,10 €
G435-0001
Virtuves tīrīšanas līdzekļiAr rokām
8,75 €