Atpakaļ
Preču kategorijas
Atpakaļ Virtuves tīrīšanas līdzekļi

Tīrīšanas tabletes fritēšanas ierīcēm Sanitec FRYDET, 25gab (10)

20,64 €
Artikuls :
2131S
Cena bez PVN:
20,64
PVN (21%):
4,33 €
Cena ar PVN:
24,97
Pievienot grozam

Iepakojums: 500gr (iepakojumā 25 tabletes), pH 12. Tabletes paredzētas profesionālo fritieru, fritiera grozu, tērauda piederumu tīrīšanai. Inovatīvs produkts, kas ātri notīra eļļu un piedegušus taukus, padarot virsmas tīras un spožas ar vāroša ūdens un tabletes palīdzību. Izmantošana: fritieriem un tā tērauda piederumiem. Lietošanas instrukcija: iztukšojiet eļļu no fritiera. Iepildiet ūdeni. Ievietojiet ūdenī tableti un vāriet 20 minūtes. Noskalojiet ar lielu daudzumu ūdens un atstājiet nožūt. Dozēšana: 1 tablete sadzīvē lietojamiem fritieriem, 2 tabletes nelieliem fritieriem (15L), 3 tabletes lieliem fritieriem (25L), 2/3 tabletes metāla detaļu attaukošanai atkarībā no netīrības pakāpes. UZMANĪBU: NELIETOT ALUMĪNIJA IZSTRĀDĀJUMIEM. Tikai profesionālai lietošanai. Atbilst H.A.C.C.P. (apstiprināts izmantošanai PĀRTIKAS jomā).

Brīdinājuma uzraksti: H314 Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.
H335 Var izraisīt elpceļu kairinājumu.

Drošības prasību apzīmējumi: P101 Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. P102 Sargāt no bērniem. P103 Uzmanīgi izlasiet visas instrukcijas un ievērojiet tās.
P271 Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. P280 Izmantot aizsargcimdus, aizsargapģērbu, acu aizsargus, sejas aizsargus, dzirdes
aizsarglīdzekļus. P301+P330+P331 Norīšanas gadījumā: izskalot muti. Neizraisīt vemšanu. P303+P361+P353 Saskarē ar ādu vai matiem: nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni vai iet dušā. P305+P351+P338 Saskarē ar acīm: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. P310 Nekavējoties sazinieties ar Saindēšanas informācijas centru vai ārstu. P405 Glabāt slēgtā veidā. P501 Atbrīvojieties no satura/tvertnes saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem.

Jums varētu interesēt arī šīs preces
970255
Virtuves tīrīšanas līdzekļiSpeciālie līdzekļiTrauku mazgājamajām iekārtām
24,00 €
342984
Virtuves tīrīšanas līdzekļi
1,65 €
G461-0001
WC, sanitārajām telpāmVirtuves tīrīšanas līdzekļiBaseinu, saunu mazgāšanas, kopšanas līdzekļiTrauku mazgājamajām iekārtām
7,78 €
350636
Virtuves tīrīšanas līdzekļi
2,04 €