Atpakaļ
Preču kategorijas
Atpakaļ WC, sanitārajām telpām

Skābi saturošs kaļķa un rūsas tīrīšanas līdzeklis Sanitec ULTRAKAL, 750ml (6)

5,19 €
Artikuls :
1910EX-S
Cena bez PVN:
5,19
PVN (21%):
1,09 €
Cena ar PVN:
6,28
Pievienot grozam

Iepakojums: 750ml, pH 1,2. Gatavs lietošanai. Aromatizēts. Īpaši efektīvs un aromatizēts RŪSAS noņemšanas un atkaļķošanas līdzeklis uz skābes bāzes. Piemērots skābju izturīgu virsmu flīžu, izlietņu, klozetpodu, māla un keramikas tīrīšanai. Produkts notīra kaļķakmens, rūsas, ziepju nosēdumus. Piemērots ikdienas skābju izturīgu virsmu tīrīšanai sanitārās telpās, mitrās telpās un vannas istabās. Ļoti efektīvs arī uz vertikālām virsmām. Atbilst H.A.C.C.P. (apstiprināts izmantošanai PĀRTIKAS jomā).

Brīdinājuma uzraksti: H314 Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.

Drošības prasību apzīmējumi: P280 Nēsāt aizsargcimdus un aizsargāt acis/seju.
P301+P330+P331 Norīšanas gadījumā: Izskalot muti. Neizraisīt vemšanu.
P303+P361+P353 Saskarē ar ādu (vai matiem): Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni [vai iet dušā]. P304+P340 Ieelpošanas gadījumā: nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt
netraucētu elpošanu. P305+P351+P338 Saskarē ar acīm: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. P310 Nekavējoties sazinieties ar saindēšanas centru/ārstu. P501 Atbrīvojieties no satura/tvertnes saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem.

Jums varētu interesēt arī šīs preces