Atpakaļ
Preču kategorijas
Atpakaļ Virsmām

Dezinfekcijas līdzeklis LIDEKS-1, 5L (2)

21,01 €
Artikuls :
L1-5
Cena bez PVN:
21,01
PVN (21%):
4,41 €
Cena ar PVN:
25,42
Pievienot grozam

Iepakojums: 5L, pH 6-8,5. Dezinfekcijas līdzeklis uz 4 vērtīgu amoniju savienojumu bāzes. Baktericīds (t.sk. Salmonellas, Stafilokoki, E.Coli), fungicīds (t.sk. Candida albicans), vīrusus inaktivējoša (HBV) iedarbība. Līdzeklis nebojā inventāra un citas virsmas. Nesatur formaldehīdu, fenolu, fosfātus, spirtu un oksidējošas vielas. Stabils cietā ūdenī. Lietošana: darba šķīdumu pagatavo, atšķaidot koncentrātu ar ūdeni. Ekspozīcijas laiks: kā baktericīds, fungicīds – 1% šķīdums – 15 min, kā virucīds (ieskaitot HBV) – 10% šķīdums – 90 min.

Brīdinājuma uzraksti: H410 Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus. H315 Kairina ādu.

Drošības prasību apzīmējumi: P101 Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. P102 Sargāt no bērniem. P264 Pēc izmantošanas rokas kārtīgi nomazgāt. P273 Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. P280 Nēsāt aizsargcimdus un aizsargāt acis, seju. P302+P352: Saskarē ar ādu: nomazgāt ar lielu daudzumu ūdens. P305+P351+P338 Saskarē ar acīm: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. P310 Nekavējoties sazinieties ar Saindēšanas informācijas centru vai ārstu. P391 Savākt izšļakstīto šķidrumu. P501 Atbrīvoties no satura, iepakojuma saskaņā ar spēkā esošajiem atkritumu apsaimniekošanas normatīvajiem aktiem.

Jums varētu interesēt arī šīs preces
X401076
WC, sanitārajām telpāmTraipu tīrīšanas un balināšanas līdzekļiVirsmām
2,17 €
2122
WC, sanitārajām telpāmVirtuves tīrīšanas līdzekļiGrīdu mazgāšanas, kopšanas līdzekļiVirsmāmTrauku mazgājamajām iekārtām
12,43 €