Atpakaļ
Preču kategorijas
Atpakaļ Virsmām

Dezinfekcijas mazgāšanas līdzeklis LIDEKS-2, 1L (10)

3,53 €
Artikuls :
L2-1
Cena bez PVN:
3,53
PVN (21%):
0,74 €
Cena ar PVN:
4,27
Pievienot grozam

Iepakojums: 1L, pH 6-8,5. Tīrīšanas un dezinfekcijas līdzeklis uz 4 vērtīgu amoniju savienojumu bāzes. Kvalitatīvs tīrīšanas līdzeklis, mazgā un tīra bez citu mazgāšanas līdzekļu piedevām, darbojas kā baktericīds (E.Coli, St.aureus, Ps.aeruginosa). Līdzeklis nebojā inventāru un citas virsmas, neatstāj traipus. Nesatur formaldehīdu, fenolu, fosfātus un oksidējošas vielas. Stabils cietā ūdenī. Lietošana: Lietot atšķaidītu ar ūdeni attiecībā 1:100 ( 1% šķīdums) Ekspozīcijas laiks: 1% šķīdums – 15 minūtes. Apstrādāto virsmu nevajag papildus tīrīt un žāvēt. Priekšmetus, kuriem ir saskare ar pārtikas produktiem, pēc tīrīšanas nepieciešams noskalot ar dzeramo ūdeni.

Brīdinājuma uzraksti: H410 Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus. H315 Kairina ādu.

Drošības prasību apzīmējumi: P101 Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. P102 Sargāt no bērniem. P264 Pēc izmantošanas rokas kārtīgi nomazgāt. P273 Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. P280 Nēsāt aizsargcimdus un aizsargāt acis, seju. P302+P352: Saskarē ar ādu: nomazgāt ar lielu daudzumu ūdens. P305+P351+P338 Saskarē ar acīm: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. P310 Nekavējoties sazinieties ar Saindēšanas informācijas centru vai ārstu. P391 Savākt izšļakstīto šķidrumu. P501 Atbrīvoties no satura, iepakojuma saskaņā ar spēkā esošajiem atkritumu apsaimniekošanas normatīvajiem aktiem.

Jums varētu interesēt arī šīs preces
X002054
WC, sanitārajām telpāmTraipu tīrīšanas un balināšanas līdzekļiVirsmām
2,43 €
400-00783
WC sēdvirsmu dezinfektantiWC, sanitārajām telpāmVirsmām
10,37 €