Atpakaļ
Preču kategorijas
Atpakaļ WC, sanitārajām telpām

Dezinfekcijas tīrīšanas līdzeklis ar citronu aromātu Sanitec MULTI ACTIV Lemon, 750ml (6)

5,06 €
Artikuls :
1838S
Cena bez PVN:
5,06
PVN (21%):
1,06 €
Cena ar PVN:
6,12
Pievienot grozam

Iepakojums: 750ml, pH 11. Iznīcina 99,9% baktērijas, sēnītes un vīrusus. Universāls dezinficējošs attaukošanas līdzeklis uz spirta bāzes, gatavs lietošanai ar citonu aromātu. Antibakteriālā aktīvā viela nodrošina grampozitīvu un gramnegatīvu baktēriju, sēnīšu, pelējuma, vīrusu (gan iekapsulētu, gan neiekapsulētu) un nepatīkamu smaku noņemšanu no virsmām. Piemērots visu ūdens izturīgu virsmu un virsmu kas nonāk saskarē ar pārtiku dezinficēšanai. Izmantošanas veids: veicot ikdienas tīrīšanu, uzklājiet tieši uz apstrādājamās virsmas un pēc tam noslaukiet ar drānu vai papīru. Dezinficēšanai ļaujiet iedarboties vismaz 5 minūtes baktericīdai iedarbībai vai vismaz 15 minūtes fungicīdai un virucīdai iedarbībai. BIOCĪDS LV301222019/8745. Mikrobioloģiskās aktivitātes testi: EN1276 “Baktericīdā aktivitāte ar traucējošām vielām”, EN1650 “Fungicīdā aktivitāte ar traucējošām vielām”, EN13697 “Baktericīdās/fungicīdās aktivitātes virsmas tests”, EN14476 “Virucīdās aktivitātes tests suspensijā”. Iekļautās virsmaktīvās vielas ir bioloģiski noārdāmas atbilstoši kritērijiem, kas noteikti Eiropas Direktīvā 648/2004/EK un turpmākajos grozījumos. Atbilst H.A.C.C.P. (apstiprināts izmantošanai PĀRTIKAS jomā).

Brīdinājuma uzraksti: H226 Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu. H412 Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

Drošības prasību apzīmējumi: P101 Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. P102 Sargāt no bērniem. P210 Turēt pietiekamā attālumā no karstuma avotiem, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas liesmas un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. P305+P351+P338 Saskarē ar acīm: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. P337+P313 Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību. P501 Atbrīvojieties no satura / tvertnes saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem.

Jums varētu interesēt arī šīs preces
253008
WC, sanitārajām telpām
3,87 €
C89070
WC sēdvirsmu dezinfektantiWC, sanitārajām telpāmVirsmām
52,84 €
1897
WC, sanitārajām telpāmUniversālie līdzekļiGrīdu mazgāšanas, kopšanas līdzekļi
19,36 €