Atpakaļ
Preču kategorijas
Atpakaļ WC, sanitārajām telpām

Želeja WC tīrīšanai BUZIL G465 WC CLEANER, 1L (12)

6,16 €
Artikuls :
G465-0001
Cena bez PVN:
6,16
PVN (21%):
1,29 €
Cena ar PVN:
7,45
Pievienot grozam

Iepakojums: 1L, pH 0-0,5. AROMATIZĒTS. Higiēniskai PAMATTĪRĪŠANAI. Piemērots SANITĀRO MEZGLU tīrīšanai. Efektīvi notīra kaļķa, urīna, RŪSAS, katlakmens, tauku un ziepju nogulsnes. Lietošana un dozācija: tīrīšanai ar rokām 50ml/ 10L ūdens.

Brīdinājuma uzraksti: H290 Var kodīgi iedarboties uz metāliem. H314 Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus. H412 Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

Drošības prasību apzīmējumi: P280 Nēsāt aizsargcimdus un aizsargāt acis, seju. P301+P330+P331 Norīšanas gadījumā: izskalot muti. Neizraisīt vemšanu. P303+P361+P353 Saskarē ar ādu vai matiem: nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni vai iet dušā. P305+P351+P338 Saskarē ar acīm: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. P310 Nekavējoties sazinieties ar Saindēšanas informācijas centru vai ārstu.

Jums varētu interesēt arī šīs preces
P922-0001
WC, sanitārajām telpāmWC, sanitāro telpu tīrīšanas līdzekļi
8,16 €
1838S
WC, sanitārajām telpāmVirtuves tīrīšanas līdzekļiVirsmām
5,06 €