Atpakaļ
Preču kategorijas
Atpakaļ WC podu ieliktņi, želejas

WC bloks Domestos ATLANTIC, 40g (24)

2,35 €
Artikuls :
555034
Cena bez PVN:
2,35
PVN (21%):
0,49 €
Cena ar PVN:
2,84
Pievienot grozam

Iepakojums: 40g. Iznīcina baktērijas, tīra klozetpoda iekšējo virsmu, palīdz uzturēt svaigo aromātu.

Brīdinājuma uzraksti: H315 Kairina ādu. H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus. H412 Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

Drošības prasību apzīmējumi: P102 Sargāt no bērniem. P273 Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. P280 Izmantot acu vai sejas aizsargu. P302+P352 Saskarē ar ādu: mazgāt ar lielu daudzmu ziepēm un ūdeni. P305+P351+P338 Saskarē ar acīm: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. P312 Sazinieties ar Saindēšanas centru vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. P332+P313 Ja rodas ādas iekaisums: lūdziet mediķu palīdzību.

Jums varētu interesēt arī šīs preces
G10009A
WC podu ieliktņi, želejas
1,43 €
G10008
WC podu ieliktņi, želejas
0,82 €
G10009C
WC podu ieliktņi, želejas
1,43 €
AIRLOOPLINENX5
WC podu ieliktņi, želejasSausie gaisa atsvaidzinātāji
17,68 €