Atpakaļ
Preču kategorijas
Atpakaļ WC podu ieliktņi, želejas

WC bloks želeja LIQUID FORCE Flower Essence, 55ml (16)

1,43 €
Artikuls :
G10009C
Cena bez PVN:
1,43
PVN (21%):
0,30 €
Cena ar PVN:
1,73
Pievienot grozam

Iepakojums: 55ml. Aromāts: ziedu. Novērš nepatīkamu aromātu, urīnakmens un kaļķakmens veidošanos.
Novietojiet bloku uz pakaramā (vāks uz leju) un nospiediet, līdz atskan klikšķis. Novietojiet tualetes poda iekšpusē, kur var noskalot ar ūdeni.

Brīdinājuma uzraksti: H315 Kairina ādu. H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus. H412 Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

Drošības prasību apzīmējumi: P101 Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. P102 Sargāt no bērniem. P280 Nēsāt aizsargcimdus un aizsargāt acis, seju. P302+P352 Saskarē ar ādu: nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu. P305+P351+P338 Saskarē ar acīm: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. P310 Nekavējoties sazinieties ar Saindēšanas informācijas centru vai ārstu.

Jums varētu interesēt arī šīs preces
G10009
WC podu ieliktņi, želejas
0,82 €
AIRLOOPMARINEX5
WC podu ieliktņi, želejasSausie gaisa atsvaidzinātāji
17,68 €
G10009B
WC podu ieliktņi, želejas
1,43 €