Atpakaļ
Preču kategorijas
Atpakaļ Trauku mazgājamajām iekārtām

Trauku mazgājamā līdzekļa pastiprinātājs automātiem TRILOGY BOOST T2, 5L (2)

76,86 €
Artikuls :
4013
Cena bez PVN:
76,86
PVN (21%):
16,14 €
Cena ar PVN:
93,00
Pievienot grozam

Iepakojums: 5L. pH 12,5. Īpaši koncentrēts trauku mazgāšanas līdzeklis ar sekvestrantu. Sekvestranta viela ļauj izvairīties no kaļķakmens rašanās mazgāšanas laikā. Līdzekli izmanto kopā ar Trilogy Wash T1 un Trilogy Rinse T3 līdzekļiem. Atsevišķie komponenti ļauj optimizēt dozēšanu un kalibrēt to atbilstoši ūdens cietībaas un netīrības pakāpei. Tikai profesionālai lietosanai. Nesatur fosforu un EDTA. Produkts nesatur virsmaktīvās vielas. Atbilst H.A.C.C.P. (apstiprināts izmantošanai PĀRTIKAS jomā).

Brīdinājuma uzraksti: H314 Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.

Drošības prasību apzīmējumi: P280 Nēsāt aizsargcimdus un aizsargāt acis/seju. P301+P330+P331 Norīšanas gadījumā: izskalot muti. Neizraisīt vemšanu. P303+P361+P353 Saskarē ar ādu (vai matiem): nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni vai iet dušā. P304+P340 Ieelpošanas gadījumā: nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu. P305+P351+P338 Saskarē ar acīm: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. P310 Nekavējoties sazinieties ar Saindēšanas informācijas centru. P501 Atbrīvojieties no satura/tvertnes saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem.

Jums varētu interesēt arī šīs preces
50024859
Trauku mazgājamajām iekārtām
7,93 €
DW40-0010
Trauku mazgājamajām iekārtām
53,99 €
-35%
1161S
Akcijas precesTrauku mazgājamajām iekārtām
9,15 € 5,95 €
Akcija: 28.03.2024 - 30.04.2024