Atpakaļ
Preču kategorijas
Atpakaļ Grīdu mazgāšanas, kopšanas līdzekļi

Tīrīšanas līdzeklis uz sķīdinātāja bāzes BUZIL IR42 Indumaster Forte, 10L

107,54 €
Artikuls :
IR42-0010
Cena bez PVN:
107,54
PVN (21%):
22,58 €
Cena ar PVN:
130,12
Pievienot grozam

Iepakojums: 10L, pH 5-5,5. NEPUTOJOŠS. Visiem šķīdinātāju un sārmu izturīgiem materiāliem un virsmām, kā piemēram PVC, linolejam, dabiskā un mākslīgā akmens virsmām, betona, klinkera, gumijas virsmu tīrīšanai. Ieteicams rūpniecības, darbnīcu, noliktavu un SPORTA grīdu tīrīšanai. Īpaši piemērots papēžu švīku, gumijas nodiluma un handbola sveķu izņemšanai. Noņem eļļainus un taukainus netīrumus. Piemērots izmantot kombinētajās uzkopšanas mašīnās. Lietošana un dozācija: ikdienas tīrīšanai 100-200ml/ 10L ūdens (noskalot ar tīru ūdeni), intensīvai tīrīšanai 500-1000ml/ 10L (noskalot ar tīru ūdeni), ar mazgājamo mašīnu 100-200ml/ 10L ūdens (pēc darba iztukšot mašīnas tvertni un izskalot ar tīru ūdeni), lai noņemtu papēžu švīkas uzsmidzinot 1/2 ar ūdeni (atdalījušos netīrumus noņemt un noskalot ar tīru ūdeni).

Brīdinājuma uzraksti: H226 Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus. H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. H336 Var izraisīt miegainību vai reiboņus. H372 Izraisa orgānu (centrālā nervu sistēma) bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā. H304 Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos. H412 Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

Drošības prasību apzīmējumi: P210 Turēt pietiekamā attālumā no karstuma avotiem, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas liesmas un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. P271 Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. P280 Nēsāt aizsargcimdus un aizsargāt acis/seju. P301+P310 Norīšanas gadījumā: nekavējoties sazinieties ar Saindēšanas informācijas centru vai ārstu. P331 Neizraisīt vemšanu. P302+P352 Saskarē ar ādu: nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu. P305+P351+P338 Saskarē ar acīm: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. P310 Nekavējoties sazinieties ar Saindēšanas informācijas centru vai ārstu.

Jums varētu interesēt arī šīs preces
G430-0001
Universālie līdzekļiGrīdu mazgāšanas, kopšanas līdzekļi
5,18 €
G210-0001
Grīdu mazgāšanas, kopšanas līdzekļiVaski, vasku noņēmēji, gruntis, impregnanti, kristalizatori
8,46 €
G500-0001
Stiklu, akrila stiklu tīrīšanas līdzekļiGrīdu mazgāšanas, kopšanas līdzekļiMēbeļu, paklāju, ādas kopšanas līdzekļiSpeciālie līdzekļi
6,35 €