Atpakaļ
Preču kategorijas
Atpakaļ WC, sanitārajām telpām

Želeja WC tīrīšanai Cillit Ice Fresh, 750ml (12)

3,98 €
Artikuls :
252204
Cena bez PVN:
3,98
PVN (21%):
0,84 €
Cena ar PVN:
4,82
Pievienot grozam

Iepakojums: 750ml.

Brīdinājuma uzraksti: H315 Kairina ādu. H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

Drošības prasību apzīmējumi: P102 Sargāt no bērniem. P101 Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. P264 Pēc izmantošanas rokas kārtīgi nomazgāt. P280 Izmantot aizsargcimdus. P302 Saskarē ar ādu: nomazgāt ar lielu ūdens un ziepju daudzumu. Ja rodas ādas kairinājums: lūdziet mediķu palīdzību. P305+P351+P338 Saskarē ar acīm: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību.

Jums varētu interesēt arī šīs preces
SAN1GEL
WC, sanitārajām telpām
1,68 €
P922-0001
WC, sanitārajām telpāmWC, sanitāro telpu tīrīšanas līdzekļi
8,16 €
G501-0001
WC, sanitārajām telpāmGrīdu mazgāšanas, kopšanas līdzekļi
6,23 €
X002054
WC, sanitārajām telpāmTraipu tīrīšanas un balināšanas līdzekļiVirsmām
2,43 €