Atpakaļ
Preču kategorijas
Atpakaļ Veļas mazgāšanas līdzekļi

Veļas pulveris Persil COLOR 17WL , 1.02kg (5)

8,74 €
Artikuls :
951193
Cena bez PVN:
8,74
PVN (21%):
1,84 €
Cena ar PVN:
10,58
Pievienot grozam

Iepakojums: 1.02kg, krāsainai veļai. Paredzēts 17 mazgāšanas reizēm.

Brīdinājuma uzraksti: H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

Drošības prasību apzīmējumi: P101 Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. P102 Sargāt no bērniem. P280 Izmantot aizsargcimdus, aizsargdrēbes, acu aizsargus, sejas aizsargus. P305+P351+P338 Saskarē ar acīm: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. P337+P313 Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību.

Jums varētu interesēt arī šīs preces
P04C212
Veļas mazgāšanas līdzekļi
34,65 €
497335
Veļas mazgāšanas līdzekļi
4,02 €