Interneta vietnes (mājas lapas) www.selding.lv lietošanas noteikumi

 

 

 1. Vispārīgie mājas lapas www.selding.lv lietošanas noteikumi

 

  1. Interneta vietnes www.selding.lv  (turpmāk — mājas lapa) lietošanas noteikumi nosaka mājas lapā pieejamo pakalpojumu lietošanas noteikumus, nosacījumus un ierobežojumus, kas ir saistoši visiem mājas lapas lietotājiem un sankcijas šo lietošanas noteikumu neievērošanas gadījumā.

 

  1. SIA SELDING piedāvā visiem Interneta lietotājiem iespēju izveidot savu kontu mājas lapā, kas dod iespēju ātri, ērti veikt preču pasūtījumus un iesākt krāt punktus. Detalizētāku informāciju par punktiem skatīt: lv/selding/pasuti-majaslapa-un-kraj-punktus

 

  1. Jebkuram interneta lietotājam ir tiesības saņemt šajos mājas lapas noteikumos minētos pakalpojumus, ja vien tādējādi netiek aizskartas citu personu tiesības.

 

  1. SIA SELDING personas datus apstrādās tādā veidā, lai ar atbilstošiem tehniskiem vai organizatoriskiem pasākumiem nodrošinātu personas datu pienācīgu drošību, tai skaitā aizsardzību pret neatļautu vai nelikumīgu datu apstrādi, kā arī pret nejaušu zaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu (integritātes un konfidencialitātes princips).

 

  1. SIA SELDING patur tiesības izdarīt grozījumus mājas lapas lietošanas noteikumos. Noteikumi pēc to grozīšanas ir pieejami mājas lapā, bet mājas lapas īpašnieka pienākums nav individuāli informēt katru mājas lapas lietotāju par veiktajām izmaiņām. Mājas lapas lietotāju pienākums ir pašiem iepazīties un ievērot mājas lapas lietošanas noteikumus. Katram mājas lapas lietotājam ir pienākums regulāri pārlasīt noteikumus, lai savlaicīgi būtu lietas kursā par tajos veiktajām izmaiņām. 

 

  1. Lai kļūtu par mājas lapas www.selding.lv reģistrēto lietotāju, ir jāveic reģistrācija mājaslapā www.selding.lv noteiktajā reģistrēšanās kārtībā.

 

   1. Katram mājas lapas www.selding.lv reģistrētajam lietotājam ir pienākums sargāt un neizpaust citām personām savus piekļuves datus. Ja mājas lapā www.selding.lv tiek veiktas darbības ar reģistrēta lietotāja profilu (t.sk. tiek pirktas preces un/vai pakalpojumi), izmantojot pareizu lietotājvārdu un paroli, tad tiek uzskatīts, ka darbības attiecīgajā profilā ir veicis pats reģistrētais lietotājs.

 

   1. Mājas lapas lietotājs piekrīt saņemt informāciju no SIA SELDING par dažāda veida aktualitātēm, ja ir saņemta lietotāja, kā datu subjekta brīva un nepārprotama piekrišana (izņemot gadījumus, kad ziņu nosūtīšana lietotājam tiek veikta uz cita tiesiskā pamata).

 

   1. SIA SELDING neatbild par jebkāda veida izdevumiem un zaudējumiem, kas radušies mājas lapas www.selding.lv lietošanas laikā.

 

  1. Gadījumos, ja ir neskaidrības par SIA SELDING mājas lapā www.selding.lv ievietoto dokumentu formu aizpildīšanu, lūgums sazināties ar ar operatoru, zvanot pa tālruni 29400040, 65067496, vai rakstīt uz e-pastu:

 

 1. Mājas lapas www.selding.lv lietotāja personas datu aizsardzība

 

  1. Personas dati ir informācija, kas Jūs identificē, t.i., Jūsu vārds, personas kods, adrese, e-pasta vai pasta adrese utt.

 

  1. Mājas lapā veiktā personas datu vākšana, apstrāde un izmantošana Interneta vidē atbilst Eiropas normatīvajiem aktiem (ES vispārīgā datu regula (ES) 2016/679), un Latvijas Republikas likumiem (Fizisko personu datu aizsardzības likumam).

 

  1. Pēc vispārīgās datu aizsardzības regulas stāšanās spēkā turpinām ievērot personas datu aizsardzības principus:

 

   1. Personas datu apstrādi veikt likumīgā, godīgā un pārskatāmā veidā (likumības, godīguma un pārredzamības princips);

 

   1. Personas datus vākt noteiktiem, skaidri definētiem un likumīgiem mērķiem un turpmāk neapstrādāt tos tādā veidā, kas nav savienojams ar šiem mērķiem (mērķa ierobežojuma princips);

 

   1. Nodrošināt, lai apstrādājamie personas dati būtu adekvāti, piemēroti un tikai tādi, kuri vajadzīgi, lai sasniegtu mērķus, kuriem tie tiek apstrādāti (datu minimizācijas princips);

 

   1. Nodrošināt, lai personas dati ir precīzi un nepieciešamības gadījumā atjaunināti; veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu to, ka personas dati, kas nav precīzi attiecībā pret to apstrādes mērķiem, nekavējoties tiek dzēsti vai laboti (precizitātes princips);

 

   1. Personas datus glabāt tādā formā, lai datu subjektu identitāti varētu identificēt ne ilgāk, kā tas ir nepieciešams nolūkiem, kādiem personas dati tiek apstrādāti (uzglabāšanas ilguma ierobežošanas princips).

 

  1. Ja konstatējat, ka Jūsu personas dati ir neprecīzi vai nepilnīgi un vēlaties tos mainīt vai precizēt, to var izdarīt sazinoties ar SIA SELDING operatoriem, zvanot pa tālruņiem 29400040, 65067496, vai rakstīt uz e-pastu: .

 

  1. Mājas lapā iegūtie personas dati tiks izmantoti tikai saistībā ar pakalpojuma izpildi. Datu apstrādes mērķis ir pakalpojumu sniegšana un palīdzības sniegšana mājas lapas www.selding.lv lietošanas laikā, lai sniegtu Jums pieeju informācijai, pasūtījuma sagatavošanai, nosūtīšanai un saņemšanai, kā arī lai varētu operatīvi sazināties ar Jums un sniegt nepieciešamo informāciju. SIA SELDING apņemas cienīt Jūsu datu konfidencialitāti un nekad nenodot Jūsu personas datus trešajām pusēm (izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētos gadījumus).

 

  1. Jūs kontrolējat mājas lapā sniegto informāciju par sevi un vai savu uzņēmumu. Tomēr, ja Jūs izvēlaties mājas lapā nesniegt datus, tādā gadījumā nebūs iespējams veikt pasūtījumus un krāt punktus.

 

  1. SIA SELDING rūpējas, lai nodrošinātu Jūsu personīgo datu aizsardzību. Jūsu dati tiek rūpīgi glabāti un aizsargāti, lai tie netiktu pazaudēti, iznīcināti, izkropļoti, falsificēti, kā arī lai aizsargātu tos pret nesankcionētu pieeju vai izpaušanu.

 

  1. Mājas lapas lietotāju personas datu aizsardzība attiecas uz www.selding.lv

 

  1. Ja Jums ir jautājumi saistīti ar datu aizsardzības politiku vai Jūsu personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar mums izmantojot e-pastu: . Pēc Jūsu pieprasījuma Jūs rakstiski, atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām, tiksiet informēts, kādi Jūsu personas dati tiek ievākti mājas lapas apmeklēšanas laikā.

 

  1. Jebkādas izmaiņas mūsu personas datu aizsardzības noteikumos tiks publicētas šajā mājas lapā.

 

  1. Mājas lapas lietotājs piekrīt savu personīgo datu turpmākai apstrādei, uzglabāšanai, informācijas par izmaiņām mājaslapā reklāmas materiālu nosūtīšanai uz lietotāja norādīto e-pasta adresi.

 

  1. Mājas lapas lietotājs apņemas nekavējoties informēt mājas lapas administrāciju ar e-pasta: starpniecību, ja lietotājam ir kaut vai tikai aizdomas, ka viņa e-pasta adrese vai citi personas dati ir izmantoti bez to īpašnieka atļaujas.

 

  1. Mājas lapas lietotājs, kas ir ievietojis mājas lapā citu personu datus, pilnībā uzņemas atbildību par trešo personu pretenzijām attiecībā uz datu nesankcionētu izmantošanu.

 

 1. Par mājas lapas www.selding.lv lietošanas noteikumiem

 

  1. Gadījumā, ja kāds no šajos noteikumos norādītajiem punktiem zaudēs spēku, tas neietekmēs pārējos noteikumus.

 

  1. Jebkuri strīdi, kas izriet no šiem noteikumiem vai pakalpojumiem vai ir saistīti ar tiem, tiks izskatīti saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

 

  1. Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz mājas lapas www.selding.lv pieder tikai un vienīgi SIA SELDING. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības, kā arī ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas ir vai varētu tikt nodarīti SIA SELDING un trešajām personām.

 

  1. Informāciju par to, kā sazināties ar SIA SELDING, skatiet mājas lapā www.selding.lv sadaļā „Kontakti”.